OVER MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan. Ze houden hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin. Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan. MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder gaan en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

MVO draagt bij aan een sterke economie en een weerbare samenleving. Een onderneming onderneemt maatschappelijk verantwoord indien zij 1. haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit,2. daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt,3. daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en 4. een open dialoog voert met haar stakeholders.Het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen is ontstaan vanuit het besef dat bedrijven verantwoordelijk zijn voor de - directe en indirecte - effecten van hun activiteiten op mens en milieu (people en planet). Om de samenleving daar inzicht in te geven, wordt van bedrijven verwacht dat zij transparant zijn, de dialoog aangaan met hun stakeholders en daarin verder gaan dan waartoe de wet hen verplicht. Aldus kan de samenleving toetsen of de onderneming “maatschappelijk verantwoord” onderneemt en of er voor haar activiteiten voldoende maatschappelijke legitimatie is. Daarmee is MVO een ethisch-normatief concept dat van bedrijven een maatschappelijk bewustzijn vraagt en aan hen maatschappelijke grenzen stelt. Vanuit dit gezichtspunt is MVO altijd maatwerk en een proces waarin de ondernemer steeds opnieuw afwegingen maakt tussen people, planet en profit. In de afgelopen jaren heeft het denken over MVO zich ontwikkeld tot een meer offensieve benadering. In deze opvatting worden maatschappelijke en milieuvraagstukken gezien als kansen voor bedrijven om innovaties te ontwikkelen die bijdragen aan sociale of ecologische duurzaamheid en tegelijkertijd de onderneming ten goede komen.

Bron: mvonederland.nlMVO Nederland

Infographic over ISO 26.000 voor MVO Nederland de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; het startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Opdrachtgever: MVO Nederland
Fotografie: Vento Boreale