STICHTING VAN DE STRAAT

De Stichting van de Straat is een samenwerkings-verband van een vijftal organisaties die in de stad Groningen actief zijn op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen. De stichting heeft twee doelen: imagoverbetering van de doelgroep t.o.v. de Groningse bevolking en het organiseren van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de doelgroep. Vruchten van de samenwerking zijn o.a. de Straatgids, het electronische prikbord voor berichten over individuele clienten, een symposium voor iedereen die zich met de doelgroep bezighoudt, de open dagen van de opvang (eind oktober) en dit internetportaal. De stichting is in 2000 opgericht en opereert vanuit een opvangperspectief, niet vanuit een hulpverlenings perspectief. Er zijn samenwerkings verbanden aangegaan met acht organisaties die met elkaar gemeen hebben dat zij mensen, die daartoe zelf onvoldoende in staat zijn, ondersteunen bij het vinden van reguliere arbeid. Werk wordt beschouwd als essentieel voor de ontplooiing en het zelfrespect van de mens en natuurlijk als de basis voor financiële zelfstandigheid. Bij cliënten voor wie reguliere arbeid nog niet haalbaar is wordt gestreefd naar maatschappelijke participatie en een zinvolle dag besteding. Vruchten van de samenwerking zijn o.a. de Straatgids, het electronische prikbord voor berichten over individuele clienten, een symposium voor iedereen die zich met de doelgroep bezighoudt, de open dagen van de opvang, dit internetportaal en zo nog meer. De stichting is in 2000 opgericht en opereert vanuit een opvangperspectief, niet vanuit een hulpverleningsperspectief.


BIBABON BIDABON
In 2004 startte in Groningen het project Biba bon Bida Bon voor Antilliaanse jongeren. Jongeren worden tijdens dit project begeleid naar een zelfstandig leven van inburgeren, werken, leren en wonen.De integrale benadering waarbij wonen, werken en leren wordenopgepakt, de intensieve en de betrokken begeleiding plus degevraagde inzet van de deelnemers maken het project succesvol.Van de 23 Biba bon jongeren in Groningen hebben 19 structurele dagbesteding. De meeste van het wonen nu zelfstandig of staanop het punt uit te stromen naar zelfstandige woonruimte. Als ze willen kunnen ze nog een tijd gebruik maken van ambulante woonbegeleiding. Dit boek beschrijft het project aan de hand van gesprekken metmedewerkers en deelnemers. Het geeft antwoord op de vraagwaarom Biba bon Bida Bon een succes is, maar ook geeft het kortde methodiek weer. Dit boek is bedoeld om andere gemeenten en belangstellenden kennis te laten nemen van Biba Bon zodat ook zij dit succesvolle project kunnen implementeren. Download de publicatie Hier als PDF.
 

(Z)ONDERDAK

In Groningen werken alle instellingen en gemeentelijke diensten die te maken hebben met de zorg voor dak- en thuislozen op een constructieve manier samen. Als het ware onder een dak met als doel dakloosheid te voorkomen, dak- en thuislozen te voorzien van opvang en zorg en mensen de mogelijkheid te bieden de regie over het eigen leven in handen te nemen. Daarmee wordt tevens overlast voorkomen voor inwoners van de stad en provincie Groningen. De samenwerking is uitgegroeid tot een aanpak waar veel medewerkers op diverse leefgebieden een bijdrage aan leveren. Om hen eens een overzicht te verschaffen van het grote geheel verschijnt dit boek. Echter, ook collega’s elders in het land, politieke besturen en betrokken ambtenaren worden met dit boek op de hoogte gesteld van de succesvolle aanpak in Groningen. Daarmee kunnen de Groningse ervaringen dienstbaar gemaakt worden voor de dak- en thuislozen in Nederland. Behalve samenwerking is maatwerk een sleutelwoord in de Groningse aanpak. Maatwerk gericht op het individu in de wetenschap dat achtergrond en oorzaken van iedere dak- en thuisloze verschillend zijn evenals de kwaliteiten en mogelijkheden van mensen. Groningen biedt mogelijkheden en kansen waarbij het uitgaat van deze uniciteit. Daardoor slaagt het Groningse netwerk steeds beter in voorkomen van dakloosheid, het stabiliseren van de leefsituatie van hen die toch dakloos zijn geraakt en het rehabiliteren in de samenleving van hen die daartoe in staat zijn.Ter illustratie van de aanpak dit boek. Het geeft aan de hand van feitelijke informatie, interviews en bijdrages van medewerkers en cliënten een beeld van de rol van de verschillende betrokken instellingen.


PROEFWONEN
De Groninger Corporaties zien het als hun gezamenlijke taak ook woningzoekenden die nog niet geheel zelfstandig kunnen wonen van onderdak te voorzien. Vanuit deze gedachte is in 2008 samen met diverse zorginstellingen het instrument Proefwonen ontwikkeld.
Proefwonen helpt inwoners van Groningen die het wonen zonder begeleiding zelf (tijdelijk) niet kunnen.
De zorginstelling bepaalt of hun cliënt toe is aan zelfstandig wonen en sluit een afsprakencontract met de cliënt af. Er worden afspraken gemaakt over het accepteren van verplichte woonbegeleiding en andere noodzakelijke zorg. De zorginstelling huurt vervolgens gedurende een jaar een woning van één van de corporaties. Als de cliënt de afspraken nakomt en zich als een goed huurder gedraagt, krijgt deze het huurcontract na een jaar op eigen naam.
Met een succeskans van 95% zijn de afgelopen jaren via Proefwonen honderden  personen verspreid over de hele stad aan zelfstandige woonruimte geholpen.
 

Stichting van de Straat

Ontwerp en fotografie diverse publicaties voor Stichting van de Straat, o.a. de boeken (z)Onderdak, Biba Bon Bida Bon, Proefwonende Straatgids en de website. De Stichting van de Straat is een samenwerkings-verband van een vijftal organisaties die in de stad Groningen actief zijn op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen.

Opdrachtgever:
Stichting van de Straat
Fotografie: Joost van de Werf en Alice Wielinga